PRIVATUMO POLITIKA

 

Visitvarena.lt valdytojas Adomas Taraskevičius (toliau – Valdytojas arba mes), administruodamas ir plėtodamas interneto svetainę www.visitvarena.lt, įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, visitvarena.lt Valdytojas laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų taikytinų teisės aktų.

Šioje Privatumo politikoje vartojama sąvoka „Jūs“ reiškia visitvarena.lt interneto svetainės lankytoją, užklausos svetainėje davėją, kitus naudos gavėjus ir susijusias šalis.

Jei Jūs teikiate Valdytojui informaciją apie bet kurį kitą asmenį, įskaitant Jūsų darbuotojus, sandorio šalis, Jūsų tiekėjus bei kitus duomenų subjektus, Jūs privalote užtikrinti, kad jie žinotų, kaip bus naudojami šių asmenų duomenys.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes vadovaujamės žemiau nurodytais principais:

teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys Jūsų atžvilgiu tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

tikslo apribojimo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir negali būti toliau tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamais būdais;

duomenų kiekio mažinimo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi;

tikslumo principas, kuris reiškia, kad Jūsų asmens duomenys turi būti tikslūs ir, prireikus, atnaujinami. Turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, jog asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;

saugojimo trukmės apribojimo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei būtina tais tikslais, kuriais asmens duomens yra tvarkomi;

vientisumo ir konfidencialumo principas, kuris reiškia, kad asmens duomenys tvarkomi taikant tinkamas technines ar organizacines priemones taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo ar neteisėto duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kokius asmens duomenis mes renkame?

Asmens duomenys, kuriuos mes galime rinkti, galima suskirstyti į šias kategorijas:

Pagrindiniai asmens duomenys, tokie kaip Jūsų vardas, pavardė, pareigos ir pan.;

Kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefono numeris, adresai, el. pašto adresas ir pan.;

Tapatybės nustatymo ir kiti patvirtinimo duomenys, pavyzdžiui, Jūsų ar Jūsų atstovo, juridinių asmenų naudos gavėjų (t. y. fizinių asmenų, kurie yra juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės savininkai arba juos kontroliuoja, ir (arba) fizinių asmenų, kurių vardu yra vykdomas sandoris ar veikla) vardas, pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, adresas, gimimo vieta, pilietybė, paso arba asmens tapatybės kortelės kopija arba kita informacija, kuri yra būtina siekiant nustatyti naudos gavėjo tapatybę;

Asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte Jūs arba jie buvo pateikti Jūsų vardu arba kuriuos Valdytojas sugeneravo teikdamas paslaugas visitvarena.lt

Kaip mes gauname Jūsų asmens duomenis?

Mes galime rinkti ar gauti Jūsų Asmens Duomenis šiais būdais:

– Kai savo asmens duomenis pateikiate Valdytojui tiesiogiai, pavyzdžiui, komunikuodami su juo el. paštu ar kitu tiesioginiu korespondencijos būdu, pavyzdžiui, užpildydami svetainėje www.visitvarena.lt esančią formą. Kartais papildoma informacija yra reikalinga norint ją atnaujinti arba patikrinti mūsų renkamą informaciją;

– Mūsų santykių su Jumis metu arba teikiant paslaugas trečiosioms šalims;

– Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš trečiųjų asmenų, dėl to, kad Jūsų asmens duomenys yra susiję su informavimo paslauga, kurią Valdytojas rengia arba turi pateikti trečiosioms šalims;

– Viešai prienami šaltiniai – pavyzdžiui, Valdytojas gali naudotis šaltiniais, kurie jam padėtų saugoti tikslius ir atnaujintus Jūsų kontaktinius duomenis, ar kitų paslaugų teikimui;

– Trečiųjų asmenų šaltiniai, kai reikalinga patikrinti lankytojo, užsisakančio paslaugą per www.visitvarena.lt patikimumą;

Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai, bei tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Kaip duomenų valdytojai, mes tvarkome Jūsų  asmens duomenis pagal nustatytus duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus, kurie yra  nurodyti žemiau esančioje lentelėje.

Tyrimams ir verslo plėtrai – analizė tam, kad geriau Jus suprastumėme ir tobulintumėme www.visitvarena.lt bei per jį teikiamas paslaugas bei pasiūlymus, suteikiant Jums informaciją apie naujas paslaugas ir nuolat teikiant informaciją apie naujausius pokyčius, pranešimus ir kitą informaciją apie Valdytojo paslaugas ir sprendimus.

Teisėti interesai (leisti mums gerinti teikiamas paslaugas), sutikimas.

Pagrindiniai asmens duomenys, sutarties duomenys.

Atsakymo pateikimas, kai Jūs su mumis susisiekiate užpildę užklausos formą esančią www.visitvarena.lt.

Teisėti interesai, sutikimas

Pagrindiniai asmens duomenys, sutarties duomenys.

Kokiems asmenims Valdytojas gali perduoti Jūsų asmens duomenis:

– priežiūros institucijoms, ikiteisminio tyrimo institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai, bankams;

– trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kuriems Valdytojas perduoda tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, informacijos ir dokumentų valdymą, technologijų ir IT paslaugas, teksto apdorojimą, kopijavimo ir vertimo paslaugas (esame sudarę susitarimus su šiais paslaugų teikėjais, siekiant apsaugoti su jomis bendrinamos informacijos (įskaitant asmens duomenis) konfidencialumą ir saugumą);

– trečiosioms šalims, tokioms kaip teismai, advokatai, ir kitos šalys, jei tai yra pagrįstai būtina paslaugas teikiančios Valdytojo teisėto ir teisingo reikalavimo įgyvendinimui ar gynimui arba siekiant konfidencialaus alternatyvaus ginčų sprendimo proceso;

– kitiems subjektams, įskaitant bet kurią valdžios instituciją, turinčią teisėtą interesą;

– kitiems subjektams, su kuriais Valdytojas yra sudaręs sutartį;

Kaip Valdytojas apsaugo Jūsų asmens duomenis?

Siekdamas užtikrinti Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugumą, Valdytojas garantuoja tinkamą techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimą tam, kad apsaugotų asmens duomenis nuo neatsargaus ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo.

Kiekvienas Valdytojo samdomas darbuotojas ar paslaugų teikėjas ir bet kurie trečiųjų šalių paslaugų tiekėjai gali būti įpareigoti tvarkyti asmens duomenis mūsų vardu (aukščiau išvardintiems tikslams) ir taip pat sutartimi yra įpareigoti laikytis asmens duomenų konfidencialumo.

Asmens  duomenų saugojimo terminai

Valdytojas saugo Jūsų asmens duomenis iki tol, kol tai bus reikalinga tikslų, dėl kurių Jūsų duomenys yra renkami ir tvarkomi, įgyvendinimui ar to reikalaujama pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Tai reiškia, kad Valdytojas saugo Jūsų duomenis tol, kol tai yra būtina paslaugoms teikti ir kaip to reikalauja įstatymai ir kiti teisės aktai dėl asmens duomenų saugojimo.

Asmens duomenys pateikti per www.visitvarena.lt yra saugomi tiek, kiek tai yra būtina Jūsų užklausos įvykdymui ir tolimesniam bendradarbiavimui bet ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo paskutinės tarpusavio komunikacijos dienos.

Jeigu Jūs netampate Valdytojo klientu, Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenurodo jokio asmens duomenų saugojimo termino, šis laikotarpis gali būti nustatomas Valdytojo nuožiūra, atsižvelgiant į teisėtą duomenų saugojimo tikslą, teisinį pagrindą ir teisėto asmens duomenų tvarkymo principus.

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, jei:

– tai yra būtina tam, kad Valdytojas apsigintų nuo pretenzijų, reikalavimų ar ieškinių bei pasinaudoti savo teisėmis;

– yra pagrįstų įtarimų dėl neteisėto veiksmo, kuris yra tiriamas;

– Jūsų duomenys yra reikalingi tinkamam ginčo/skundo išsprendimui;

– kitais įstatymų numatytais atvejais.

Kokias turite teises, susijusias su savo asmens duomenimis?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

– susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu;

– reikalauti ištaisyti neteisingus ir nepilnus duomenis, ištrinant Jūsų asmens duomenis ar apribojant šių duomenų tvarkymą, kai jie yra tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų arba, kai yra kitas teisinis pagrindas;

– perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums patogia forma (SVARBU: ši teisė taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte pats ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

– prieštarauti bet kokiam teisėtų interesų pagrindu pagrįstam tvarkymui, išskyrus, kai Valdytojo priežastys, dėl kurių jis atliko tvarkymą, yra viršesnes už Jūsų interesus, teises ir laisves;

– atšaukti savo duotą sutikimą, kai asmens duomens yra tvarkomi sutikimo pagrindu;

– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Valdytojas imasi su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu susijusių veiksmų tik gavęs Jūsų rašytinį prašymą įgyvendinti tam tikrą teisę ir tik po to, kai yra patvirtinama Jūsų tapatybė.

Po rašytino prašymo dėl savo teisių įgyvendinimo pateikimo, jame nurodžius savo tapatybę ir jį pasirašius, prašymas turi būti pateiktas Valdytojui el. paštu info@visitvarena.lt.  

Prašymo forma ir turinys turi būti elektroninio formato, atpažintas, atviras ir apdorotas elektroninių dokumentų valdymo sistemų ar kitomis mūsų naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis.

Prašymas turi būti pateiktas valstybine kalba bei įskaitomas. Prašyme turi būti pateikta informacija apie tai, kurią teisę ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti bei nurodyti informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą. Tuo atveju, jeigu neturite objektyvios galimybės pateikti prašymo lietuvių kalba, prašymą galite pateikti anglų kalba.

Jūsų prašymą Valdytojas gali priimti arba atsisakyti priimti. Atsisakymo atveju, priežastys bus nurodomos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimt)  kalendorinių dienų, pranešus Jums iš anksto, jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi ar kitais tuo pačiu metu nagrinėjamais prašymais. Atsakymą Valdytojas Jums pateiks el. paštu.

Skundą dėl asmens duomenų taip pat galite pateikti tokiu pačiu būdu, kaip nurodyta šiame privatumo politikos skirsnyje.

Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, jeigu manote, jog Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kuris pažeidžia Jūsų teises ar teisėtus interesus numatytus galiojančiuose teisės aktuose. Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galite kreiptis vadovaujantis nustatyta skundų nagrinėjimo tvarka, kurią galite rasti čia.

Kaip galite su mumis susiekti?

Jeigu turite klausimų apie šią Privatumo politiką, ar kaip Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, susisiekti galite elektroniniu paštu info@visitvarena.lt.

Slapukai

Informuojame, kad, svetainėje www.visitvarena.lt yra naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kurie yra įrašomi į Jūsų įrenginį, kai Jūs apsilankote www.visitvarena.lt

Kokie slapukai naudojami www.visitvarena.lt?

Svetainėje www.visitvarena.lt veikia 4 rūšių slapukai:

Privalomieji slapukai – šie slapukai yra būtini tam, kad tinkamai veiktų www.visitvarena.lt.

Analitiniai slapukai – šie slapukai analizuoja www.visitvarena.lt prieinamumą, naudojimą arba veikimą tam, kad galėtume Jums pasiūlyti geresnę naudotojo patirtį ir tvarkyti, valdyti bei nuolat tobulinti Svetainę. Analitiniai slapukai leidžia geriau suprasti Svetainės lankytojus, kartu tai suteikia galimybę tobulinti turinio pateikimo būdą arba pagerinti Svetainės veikimą, suvaldant galimas klaidas Svetainėje. Valdytojas naudoja „Google Analytics“ svetainės analitikos paslaugą, kuri leidžia analizuoti mūsų Svetainės naudojimą.

Funkciniai slapukai – leidžia formuoti kaip Svetainė atrodo Jums: šie slapukai prisimena naudotojų vardus, kalbos nustatymus ir regionus. Valdytojas naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia Svetainei atsiminti Jūsų pasirinkimus praeityje, kaip pavyzdžiui, kuri kalba Jums priimtinesnė.

Reklaminiai slapukai – reklaminiai slapukai yra naudojami siekiant parodyti reklaminius pranešimus, kurie mūsų manymu, yra Jums aktualūs.

Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus galite rasti žemiau lentelėje:

Slapuko rūšis

Tikslas

Galiojimas

qtrans_front_language

Įrašo pasirinktą lankytojo kalbos pasirinkimą.

1 metai

qtrans_front_language

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.

2 metai

_ga

Įrašo pasirinktą lankytojo kalbos pasirinkimą.

1 metai

_gid

Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, generuoti.

1 diena

_gat

Naudojamas reguliuoti užklausos spartai.

1 diena

NID

Registruoja unikalų ID, identifikuojantį grįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tiksliniams skelbimams

6 mėnesiai

 

www.visitvarena.lt gali būti rodomas išorinių paslaugų teikėjų, tokių kaip „YouTube“, „Facebook“ naudojamas mygtukas „Patinka“ arba nuoroda į šias svetaines. Šių trečiųjų šalių slapukų politika bus taikoma, kai peržiūrėsite turinį spustelėdami minėtą mygtuką arba pateiktą nuorodą. Daugiau informacijos apie šių minėtų šalių slapukų politikas galite rasti čia:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=lt

www.visitvarena.lt gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių interneto svetaines. Valdytojas nekontroliuoja, kaip slapukus talpina trečiųjų šalių internetinės svetainės, net jeigu esate nukreipiami į jas iš mūsų Svetainės. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų Svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų naudojamais slapukais.

Kaip valdyti bei ištrinti slapukus?

Yra daug būdų, kaip galite valdyti slapukus:

1) Slapukų nustatymai mūsų Svetainėje

Norėdami kontroliuoti mūsų naudojamus slapukus, Jūs galite pasirinkti slapukų nustatymus informavimo eilutėje prieš pradėdami naršyti mūsų Svetainėje. Informavimo eilutėje, Jūs galite kontroliuoti visus mūsų Svetainėje talpinamus slapukus, išskyrus privalomuosius slapukus. Norėdami atnaujinti arba pakeisti savo sutikimą dėl slapukų spauskite čia.

2) Jūsų naršyklės nustatymai

Dauguma naršyklių leidžia pakeisti Jūsų naudojamų slapukų nustatymus. Tam, kad būtų aiškiau, kaip naudojami šie nustatymai, Jūs galite pasinaudoti „Pagalbos“ funkciją savo naršyklėje.

Jei ištrinsite slapukus, visi šių slapukų kontroliuojami nustatymai bus ištrinti ir juos reikės sukurti iš naujo, kai vėliau lankysitės www.visitvarena.lt. Be privalomųjų slapukų mūsų Svetainė gali veikti netinkamai.

Kaip galime atnaujinti šią Privatumo politiką?

Valdytojas nuolatos stengiasi tobulinti ir plėsti savo teikiamas paslaugas, todėl ši Privatumo politika gali būti keičiama. Valdytojas rekomenduoja reguliariai peržiūrėti šią Privatumo politiką tam, kad būtumėte informuoti apie bet kokius įvykusius pakeitimus.